Happy Birthday Lou

Born on this day in 1906, Louis Francis Cristillo – aka Lou Costello.


0 Responses